Allmänna villkor
och
integritetspolicy

Allmänna villkor Digital Webbyrå

Villkoren gäller fr.om. 2018-03-25 
 
1. INLEDNING:
Allmänna villkor som reglerar förhållandet (“Avtalet”) mellan (“Kunden”) och Digital Webbyrå, organisationsnr: 910811-7319, och gäller samtliga avtal som ingåtts mellan Digital Webbyrå och Kunden.
 
2. TJÄNSTEN:
Avtalet specificerar tjänsten med Kunden. Tjänsten är juridiskt bindande när det föreligger ett godkänt avtal eller en bekräftad order (“Avtalet”). Alla eventuella ändringar ska ske skriftligt, med båda parters medgivande.
 
3. DIGITAL WEBBYRÅ’s ANSVAR:
Digital Webbyrå ska efter bästa förmåga samt i rätt tid leverera tjänst enligt Avtalet till Kunden.
 
4. KUNDENS ANSVAR:
Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning. Kunden ansvarar för att innehåll på sin webbplats och i digitala kanaler inte gör intrång i tredje parts rättigheter, på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
Kunden ansvarar för säker hantering av användarnamn och lösenord.
 
5. FORCE MAJEURE:
Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom eldsvåda, arbetskonflikt, blixtnedslag, beslag, myndighetsbestämmelse, hackingattacker (såsom överbelastningsattacker) samt fel eller försening i tjänsten från underleverantör, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om respektive parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av omständigheterna angiven ovan, äger vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet frånträda sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.
 
6. PRISER:
Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms i Avtalet. Om ändringar i befintliga avgifter eller om nya avgifter tillkommer efter att Avtalet ingåtts skall detta godkännas och bekräftas av vardera part. Om förutsättningarna för att leverera tjänsten förändras eller om det tillkommer arbete utöver det Digital Webbyrå känt till vid avtalets ingång är det föremål för separat fakturering som ska godkännas och bekräftas av vardera part. Vid eventuella extra tjänster eller tillägg/funktioner tillkommer avgift enligt prislista eller offert. Digital Webbyrå tillämpar inte öppet köp. Digital Webbyrå tillämpar ej heller ångerrätt för företag (enligt svensk lagstiftning).
 
7. AVTALETS UPPHÖRANDE:
Kontraktstiden löper med avtalsenlig uppsägningstid från att kunden signerat Avtalet. Skulle ett löpande avtal inte sägas upp senast tre månader innan slutdatumet löper Avtalet vidare med en ny avtalsperiod med samma längd som den första avtalsperioden. Digital Webbyrå har samma rätt som Kunden att säga upp avtalet i enlighet med avtalad period och uppsägningstid.
 
8. AVGIFTER & BETALNINGSVILLKOR:
Avgifter utgår enligt Digital Webbyrå’s vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inget annat skriftligen avtalats.
Betalningsvillkor: enligt Avtalet och fakturering. Kunden ska omgående, dock senast 7 dagar efter fakturadatum, meddela Digital Webbyrå om en faktura anses felaktig. I annat fall gäller fakturan.
Kunden ansvarar för att Digital Webbyrå har tillgång till korrekt och effektiv kontaktinformation så som faktureringadress och e-postadress.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift. Vid utebliven betalning kan ärendet lämnas till inkasso eller Kronofogden och ytterligare avgifter kan tillkomma Kunden. Tjänsten som Digital Webbyrå levererar till Kunden kan komma att spärras tills dess att full betalning skett. Periodavgifter debiteras även vid spärrad tjänst.
Om en tjänst helt eller delvis inte kan levereras på grund av Kundens bristande eller försenade medverkan äger Digital Webbyrå rätt att fakturera Kunden ett belopp som motsvarar ett belopp som om tjänsten kunnat levereras i sin helhet i enlighet med Avtalet. Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst, oavsett anledning, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet.
Försenad betalning är att betrakta som som att Kunden inte fullgör sina betalningsförpliktelser och därmed äger Digital Webbyrå rätt att häva Avtalet eller vidhålla det och vidta nödvändiga åtgärder.
 
9. ÖVRIGT ANSVAR:
Digital Webbyrå kan inte i något fall hållas ansvariga för förluster orsakade av försening av någon del av Digital Webbyrå’s tjänster. Inte heller kan Digital Webbyrå hållas ansvarig för driftsförlust, förlorad inkomst, felaktigt spenderade annonsbudgetar hos t.ex. Google, Facebook eller andra annonsnätverk, följdskador eller andra indirekta förluster. Digital Webbyrå kan inte heller hållas ansvarigt för skada som vållats av Digital Webbyrå’s tjänster som t.ex. dataförlust, skada på mjukvara eller nedtiden för webbplatser och IT system. Digital Webbyrå är inte ansvarig om Kunden eller tredjepart utan att informera Digital Webbyrå genomför förändringar i domännamn, webbsidor eller länkar. Digital Webbyrå levererar komplexa tjänster som sökmotoroptimering, efter bästa förmåga, men är inte ansvarig för bristande uppfyllelse som resultat av ändringar i bedömningsalgoritmer, sökkriterier eller andra omständigheter utanför Digital Webbyrå’s kontroll.
 
10. GILTIGHET OCH ÄNDRING:
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Villkorsändring träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på digitalwebbyra.se. Ändringar kan ske löpande och det är Kundens ansvar att hålla sig uppdaterad kring dessa.
 
11. REFERENSER:
Digital Webbyrå äger rätten att publicera utfört arbete, projekt och analyser (oavsett om det görs kostnadsfritt eller mot betalning) i form av produkter, material och logotyp som referens på vår hemsida
 
12. GDPR:
Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.
GDPR är en lag som gäller alla EU länder och innebär ökat skydd för privatpersoners integritet. Det innebär att vi som företag måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter. För att du ska kunna få aktuell information om vårt arbete sparar vi de uppgifter som du själv lämnar såsom namn, adress, telefonnummer och personnummer. Digital Webbyrå värnar om din integritet och kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till en tredje part. Däremot kan vi komma att använda dina personuppgifter i samarbete med en av våra partners i syfte att kunna kommunicera med dig. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Kontakta i det fallet: info@digitalwebbyra.se
 
13. TVIST:
Vid tvist som uppkommer i anledning av dessa allmänna villkor ska talan väckas vid Göteborgs Tingsrätt. Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor.

Allmänna villkor Digital Webbyrå

Sofia Svenson
01/04/2020
Ett varmt tack och en stor eloge till er DigitalWebbyrå, vi är så tacksamma att ni tog er all den tid ni gjorde för oss och vi är så fantastiskt nöjda med slutresultatet. Vår hemsida är makalös. Mvh Sofia & gänget
Christer Anderssen
19/03/2020
Mycket nöjd med deras jobb för vår webbsida och shop! Bra vägledning och kompetens
Lisa Charles
10/03/2020
En webbyrå som lyssnar på kunden och som också kommer med förbättringsförslag. God kommunikation och lättillgängliga. Rekommenderas
Kaj Haraldsson
08/02/2020
Jag hade en hemsida som jag inte riktigt var nöjd med och kontaktade därför Digital Webbyrå för råd om förbättringar. Direkt fick jag en bra känsla av webbyrån och valde att köra på. Idag har jag en hemsida med grym webbdesign som jag är riktigt nöjd med! Rekommenderar verkligen Digital Webbyrå
Maria Svan
16/03/2020
Extremt professionella med höga ambitioner, seriösa och leveranssäkra
4.9 18
Webbdesign Göteborg
Guldhedstorget 1, 413 21 Göteborg, Sweden

Lämna ditt nummer,så ringer
vi dig inom

Vi ser fram emot att prata med dig.

Strandvägen 1, 11451 Stockholm

Har du ett projekt du vill bolla eller vill du prata med oss om marknadsföring?

Kungsportsavenyn 21, 41136 Göteborg

Har du ett projekt du vill bolla eller vill du prata med oss om marknadsföring?

Starta ett projekt

Vad kan vi hjälpa er med?

Support & hjälp

Vi erbjuder alla våra kunder support

Karriär

Om oss / jobba hos oss

Kontakt

( Öppettider: vardagar kl. 9-23 )